בתקנון זה יהיו למונחים המפורטים להלן את המשמעות הבאה:
1.1. “החברה” – חברת בגיר איי. אל בע”מ, ח.פ. 514703602, משד’ ישראל פולק 44, ת.ד. 392, קרית-גת 82103.
1.2. “האתר” – אתר האינטרנט WWW.BAGIR-IL.COM
1.3. “המוצר”/”המוצרים” – פרטי הלבוש, ההנעלה, האביזרים ומוצרי האופנה, וכן שירותים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
1.4. “פעולה באתר” – הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
1.5. “המשתמש” – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים הבאים :
א. כשירות לביצוע פעולות משפטיות- המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או משתמש שאינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: “האפוטרופוסים”) בדבר הוראות תקנון זה, ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים והאפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.
ב. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי בינלאומי תקף.
ג. המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט, וכן בעל כתובת למשלוח דואר בישראל.
1.6. “מועד ביצוע ההזמנה”/”מועד ביצוע העסקה” – המועד בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, אשר פרטיה הוזנו באתר על-ידי המשתמש.
1.7. “כתובת למשלוח דואר” – הכתובת שהוזנה לאתר על-ידי המשתמש בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנה, כמפורט בסעיף 6.1 להלן.
1.8. “מועד אספקת המוצר” – המועד בו נמסר המוצר שהוזמן על-ידי המשתמש, ליעד המבוקש על-פי בחירת המשתמש:
1.8.1. אספקה לכתובת המשתמש או ליעד אחר שבחר – עד 5 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר.
1.8.2. אספקה לאחת מחנויות רשת “BAGIR” – עד 5 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר.
1.9. “ימי עסקים” – הינם ימים א’-ה’ בכל שבוע קלנדארי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג וחוה”מ.

2.1. האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
2.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על-ידי “משתמש” באתר, כהגדרתו לעיל.
2.3. תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין, והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש. המשתמש באתר מצהיר כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא את התקנון, קיבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו, והסכים לנהוג על-פיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או בהתאם לתקנון וכללי השתתפות אלו. משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
2.4. הוראות תקנון זה חלות גם על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים, מחשבי כף-יד וכיוצ”ב). כמו כן, הוראות התקנון חלות על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט, בין אם באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה.
2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. בשינוי בהוראות תקנון זה, יחייב נוסחו של התקנון המעודכן החל ממועד פרסומו באתר.
2.6. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.
2.7. בעת ביצוע פעולה באמצעות אתר זה לא ניתן לממש מבצעים ו/או הנחות לחברי מועדון “BAGIR” (לרבות פריקה וצבירת נקודות ומימוש הטבות הצטרפות למועדון).
2.8. בתקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
2.9. כל זכויות היוצרים בתקנון זה, לרבות תוכנו ועיצובו, הינן רכושה הבלעדי של החברה ומהוות זכויות מוגנות. אסור בהחלט להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, ליצור או לאחסן במאגר מידע, לשדר, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם, לעבד, לשנות כל חלק שהוא מתקנון זה בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף עם צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוני, ממוחשב, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה, אינטרנט או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה.

3.1. האתר מציע מגוון פעולות ו/או שירותים ו/או תכנים לרבות, השירותים המפורטים להלן:
א. גלישה ועיון בתכנים שונים.
ב. רכישת מוצרים ו/או שירותים.
ג. יצירת “רשימת מועדפים” – רשימת מוצרים נבחרים על-ידי המשתמש.
ד. שיתוף ושליחת מוצרים מהאתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.
ה. מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים אשר יפורסמו באתר ו/או בדף ה-Facebook של החברה. מובהר כי החברה רשאית להגביל, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את פרסום המשוב.
ו. תיוג מוצר שיבחר על-ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.
ז. הרשמה לדיוור “ניוזלטר” (לשם קבלת מידע תוכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
3.2. החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים המפורטים לעיל, כולם או מקצתם, יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ולחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לשנות (ובכלל זה לצמצם או להרחיב) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, וכן את מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
3.3. החברה רשאית, על-פי לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות באתר, להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו בכל עת, וללא צורך בהודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.
3.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למנוע ממשתמש באתר את ההרשמה (ככל שנדרשת) ו/או את הגישה אליו ו/או למנוע את האפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא כולה או חלקה, להסיר כל תוכן של המשתמש באתר, ו/או לבטל את השתתפותו של משתמש, שלדעת החברה, התנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בפעילות התקינה של האתר.
3.5. החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר ו/או בדף החברה ב- Facebook כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן כלשהו ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או הנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה.
3.6. המשתמש מתחייב להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או לפגוע במוניטין שלה.
3.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמש באתר מצהיר ומאשר בזה כי הינו מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או להפעיל באתר ו/או להציג באמצעות האתר כל מידע ו/או תכנת מחשב ו/או אימרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע ו/או בלתי מדויקים ו/או פוגעניים ו/או שקריים ו/או מסולפים ו/או בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת ו/או בעלי אופי מיני ו/או מאיימים ו/או גזעניים ו/או בלתי חוקיים ו/או מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של החברה ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, זכויות לקניין-רוחני או זכות לפרטיות (להלן גם: “מידע פוגעני”).
3.8. המשתמש מתחייב שלא ליצור קישור (Link) בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק ו/או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
3.9. המשתמש מתחייב שלא להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו באתר מרשתת אחר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה. בעת יצירת קישור לאתר, יש להבטיח שכתובתו המדויקת של דף הבית של האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק הגלישה של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת האתר, ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
3.10. החברה רשאית להורות למשתמש לבטל ו/או לבטל בעצמה כל קישור לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
3.11. אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).
3.12. המשתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים, והוא מאשר ומתחייב כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף ה- Facebook, בכל עת וללא כל תמורה כלשהי.
3.13. המשתמש בשירותים מאשר כי הינו מודע לכך, שבעצם החלטתו לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר הוא יודע כי ממועד פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף ה- Facebook, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, וכי הוא לקח זאת בחשבון בהחלטתו לעשות שימוש בשירותים אלה.

4.1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.
4.2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה או בקשר עם האתר או השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.
4.3. החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים. מובהר כי, החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר. עם זאת עלולים להופיע בו, בתום-לב, אי-דיוקים, טעויות קולמוס או שגיאות, והחברה לא תישא בכל אחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.
4.4. החברה לא תישא באחריות כלשהיא בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת למשתמשים לאמת את דיוקו והאמיתות של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.
4.5. החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל הנהלת האתר – ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים.
4.6. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

5.1. בחירת המוצרים המבוקשים באתר ויצירת סל קניות–
5.1.1. כדי לרכוש מוצרים באתר, על המשתמש לעבור בין קטגוריות המוצרים השונות, ולהוסיף ל”סל הקניות” שלו את המוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש. המשתמש יבחר את המוצר ו/או השירות, הצבע והמידה המבוקשים, כאשר לכל מוצר ו/או שירות המוצע באתר, יוצג “דף מוצר” שבו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחירו (להלן: “דף המוצר”).
5.1.2. החברה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להשמיט מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים ואת תעריפי דמי-המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר המתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי כמפורט להלן). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב המשתמש לפי המחירים המעודכנים נכון למועד השלמת תהליך ההזמנה. כל המחירים המוצגים באתר לגבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים, וכוללים מע”מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
5.1.3. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, וכן היא שומרת על זכותה להפסיק, בכל עת, מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
5.1.4. מובהר כי התמונות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים לבין המוצרים בפועל. שינויים אלה נובעים, בין היתר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. מובהר בזאת כי, החברה משתדלת לעשות כמיטב יכולתה כדי להציג בפני המשתמשים תמונות מדוייקות ככל האפשר.
5.1.5. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
5.2. רכישת מוצרים באתר תתבצע באמצעות מילוי הזמנה –
5.2.1. עם סיום בחירת המוצרים על ידי המשתמש, באפשרות המשתמש לבצע הזמנה כ”אורח”, כלומר ללא הרשמה לאתר או באמצעות פתיחת “חשבון אישי” עם שם משתמש וסיסמה, אשר ישמש את המשתמש לשם מעקב אחר מצב הזמנות שביצע, וכן לצורך ביצוע רכישות נוספות באתר באופן שהליכי הרכישה ייעשו קצרים ופשוטים.
5.2.2. המידע שיימסר על-ידי המשתמש באתר ישמש בין היתר לשליחת דיוורים רשמיים של האתר (ניוזלטר) בדואר אלקטרוני (מייל) ו/או במסרון קצר (SMS) למשתמש אודות מבצעים, הטבות או עדכונים באתר (ניוזלטר), זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. באם משתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות באמצעות הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל בדואר אלקטרוני או באמצעות משלוח מסרון חוזר בהתאם להנחיות הרשומות במסרון שקיבל, לפי העניין. יש לציין כי עשויות להיות רשימות דיוור נפרדות, למשל: האחת- כללית הנשלחת לגבי הטבות או עדכונים באתר, והשנייה- הכוללת עידכונים אישיים למשתמש בהתאם להעדפותיו כפי שסימן. על המשתמש לשים לב כי הסיר את עצמו מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננו מעוניין לקבל עוד דיוורים, באחריותו להסיר את עצמו מן הרשימות השונות.
5.2.3. פתיחת “חשבון אישי” נעשית באופן הבא: יש ללחוץ על ‘הצטרפות’ בפינה הימנית העליונה, להזין כתובת דואר אלקטרוני (מייל), לבחור סיסמה, וזהו – נרשמת. מיד ייווצר עבור המשתמש דף אישי – ‘החשבון שלי’, שבו אפשר לעדכן את פרטי המשתמש, לעקוב אחר מצב ההזמנות, לגשת להיסטוריית הפריטים שהמשתמש רכש ולכל מה שנוגע לפעולות שביצע בעבר באתר.
5.2.4. הזמנה כ”אורח” – קיימת אפשרות למשתמש לבצע הזמנה באתר ללא פתיחת חשבון אישי. עם זאת, במידה והמשתמש ביצע הזמנה כ”אורח” ולאחר מכן ביקש להחזיר את ההזמנה – על מנת שיתאפשר לרשום יתרה לזכותו, יווצר חשבון זמני אליו תוזן היתרה. במידה והמשתמש מעוניין בהחזר כספי וזכאי לו על-פי הוראות תקנון זה, החזר שכזה יינתן על חשבון יתרת הזכות.
5.2.5. על מנת לבצע הרכישה, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים אישיים בסיסיים כולל: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. על המשתמש להקפיד על הקלדת הפרטים הנכונים והמדויקים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה והגעתה לייעדה ללא תקלות (להלן: “הליך ההזמנה”).
5.2.6. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל מסירת פרטים מוטעים ו/או שגויים על-ידי המשתמש, יחוייב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.
5.2.7. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח למשתמש תזכורת אודות “סל נטוש”, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה על-ידו.
5.2.8. במעמד ביצוע הליך ההזמנה תבצע החברה בדיקת פרטי כרטיס האשראי שמסר המשתמש, ועם קבלת אישור ההזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה ובוצעה (באתר וכן בהודעת דואר אלקטרוני). מובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
5.3. תנאים להשלמת עסקת הרכישה –
5.3.1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת הליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה (להלן:”העסקה”). במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה.
5.3.2. השלמת העסקה מותנית בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון בטלפון הנייד, על-פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהא למשתמש טענה כלשהיא כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור, בכפוף להשבת כל סכום ששילם המשתמש עבור ההזמנה, במידה ששילם.
5.3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
5.3.4. העסקה תירשם במחשבי החברה ויהיה ניתן לעקוב אחר הטיפול בה באמצעות קישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן, יישלח למשתמש אישור בדואר אלקטרוני בדבר ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות ממועד ביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום העסקה במערכת הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת העסקה ואין במשלוח הודעת הדואר אלקטרוני כדי לחייב את החברה. מובהר כי רק רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

6.1. אספקת המוצרים המוזמנים תתבצע על-ידי החברה באחת משתי האפשרויות הבאות לפי בחירת המשתמש:
א. ישירות לכתובת המשתמש ו/או ליעד אחר לפי בחירתו, באמצעות שליח.
ב. אל אחת מחנויות רשת BAGIR, בהתאם לבחירתו, באמצעות החברה, ובאופן שהמשתמש יאסוף את המוצרים מהחנות.
6.2. אספקה לכתובת המשתמש או ליעד אחר, לפי בחירתו –
6.2.1. החברה תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”). אספקת המוצרים על-ידי חברת השילוח תיעשה תוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה (להלן:”תקופת האספקה”).
6.2.2. בחישוב תקופת האספקה ימנו ימי עסקים בלבד, כלומר, רק ימי א’ עד ה’, ולא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
6.2.3. האספקה לכתובת המשתמש ו/או לכתובת אחרת בהתאם לבחירתו תהא מוגבלת לאזור פעילות חברת השילוח, בפריסה כלל ארצית, בתיאום מראש, בין השעות 8:00-18:30 בכל יום, למעט בימי שישי/ שבת/ ערבי חג, חוה”מ וחג.
6.2.4. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי מדינת ישראל. החברה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, והיא תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמש למקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.
6.2.5. על המשתמש להודיע מיידית לחברה אם המוצר לא סופק בתוך תקופת האספקה. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה ויהיה זכאי– כפוף לווידוא נכונות תלונתו ברישומי האתר – להשבת הסכום ששולם על ידו בגין העסקה כמפורט להלן בסעיף 7.3, אך לא יהיה זכאי לכל פיצוי אחר ו/או נוסף מאת החברה.
6.2.6. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה, למעט האמור בסעיף 6.2.5 לעיל.
6.2.7. התקנון של חברת השילוח שבאמצעותה תבוצע אספקת המוצר למשתמש, יחול על כל אספקה/ הובלה של מוצר שנרכש באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
6.2.8. “דמי משלוח” – אספקת מוצרים אל כתובת המשתמש ו/או לכתובת אחרת עפ”י בחירתו, באמצעות חברת השילוח, תהיה כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר בגין ביצוע כל הזמנה (להלן: “דמי משלוח”), אשר יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר ויגבו בגין אספקה ליעד יחיד בלבד, ללא משמעות להיקף ההזמנה (לעניין מספר המוצרים).
6.2.9. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את מלוא דמי המשלוח בתשלום הראשון.
6.2.10. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים ביצוע אספקה חריגה (כגון: אספקת חבילה שמשקלה מעל 25 ק”ג ו/או אספקת חבילה שמשקלה מעל 10 ק”ג מעל לקומה שנייה ללא מעלית ו/או אספקה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או במקרה של הודעת המשתמש על שינוי הכתובת למשלוח המוצר לאחר ביצוע ההזמנה ו/או במקרה של כשל ו/או עיכוב במסירת החבילה בשל סיבה הקשורה במשתמש וכדומה). במקרה של הובלה חריגה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות מאת המשתמש תשלום נוסף מעבר לדמי המשלוח הרגילים בסכום שלא יעלה על דמי המשלוח שנגבו. המשתמש מאשר בזאת מראש לחברה לחייבו ולגבות ממנו את התשלום הנוסף עקב ביצוע אספקה חריגה כאמור, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר בעת ביצוע ההזמנה, ובלבד שניתנה לו על-ידי החברה הודעה 7 ימים מראש ובכתב.
6.3. אספקה לאחת מחנויות רשת BAGIR בפריסה ארצית –
אספקת המוצרים לאחת מחנויות הרשת BAGIR תבוצע בתוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. המוצרים יסופקו לחנות BAGIR, אשר תיבחר על-ידי המשתמש, בהתאם להעדפתו ותסומן על-ידו מתוך רשימת החנויות המפורטת באתר. יובהר כי לא תתאפשר אספקת המוצרים לחנויות BAGIR בירכא, נצרת, ובחנות המפעל בקרית-גת. עם הגעת המוצרים המוזמנים לחנות BAGIR שנבחרה על-ידי המשתמש, ייצור נציג החברה קשר טלפוני עם המשתמש ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או משלוח הודעת מסרון (SMS) לטלפון הנייד של המשתמש, לצורך עדכונו בדבר הגעת המוצרים לחנות (להלן:”יצירת הקשר עם המשתמש”).
המשתמש יאסוף את המוצרים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות, בהתאם לפרטים שבאתר החברה. החברה תשמור את המוצרים בחנות האמורה למשך 10 ימים בלבד ממועד יצירת הקשר עם המשתמש. במידה שהמשתמש לא יופיע לאסוף את המוצרים מן החנות בתוך 14 יום ממועד יצירת הקשר עם המשתמש, אזי תהא החברה רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם ביטול העסקה.
במקרה של אספקת המוצרים לחנות BAGIR ואיסופם על-ידי המשתמש מהחנות במועד, המשתמש לא יחויב בתשלום דמי משלוח כלשהם.
6.4. מועדי האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי בלבד.
6.5. מובהר כי מועדי האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים, וכי ייתכנו שינויים במועדי האספקה עקב עיכובים התלויים בצד שלישי ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכן שאספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן המועד המשוער, וכן, הוא מאשר כי ידוע לו שהחברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה במקרים הבאים -“כוח עליון”, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה ו/או השבתה וכן מכל סיבה אחרת, שאינה בשליטת החברה.
6.6. מובהר כי החברה אינה מתחייבת למועדי אספקה, כפי שמוגדר לעיל, כאשר המוצרים (כולם או חלקם) חסרים במלאי. במקרה זה החברה תמסור הודעה על כך למשתמש, אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.
6.7. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או לאי אספקתם, שייגרם בשל מסירה של פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או בלתי מלאים על-ידי המשתמש.
6.8. מובהר כי בעת אספקת המוצר (בחנות BAGIR ו/או בכל יעד אחר לפי בקשת המשתמש) רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש, כתנאי למסירת המוצר, את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה העסקה ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי (תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון תקפים) ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי אישור קבלת המוצר ו/או הצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בעת ביצוע העסקה ו/או את כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה, כל זאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, עפ”י שיקול דעתה, כתנאי למסירת המוצר לידי המשתמש.10

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), להחזיר את המוצר שרכש ולקבל על-פי בחירתו, החזר כספי בגינו או שובר זיכוי או לחילופין להחליף את המוצר שרכש כנגד מוצר חלופי שווה ערך, הכל כמפורט להלן:
7.1. ביטול העסקה לאחר קבלת המוצרים בידי המשתמש (שלא עקב אי התאמה ו/או פגם במוצר) –
7.1.1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר שרכש, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:
א. המוצר לא נפגם, ולא נעשה בו כל שימוש, ולא הוסרו ממנו תווית המחיר ו/או אביזרים נלווים (לרבות כפתורים, חרוזים, תכשיטים וכיו”ב). כמו כן, במידה והמוצר נרכש עם אריזה, יש להחזיר את האריזה המקורית, גם אם נפתחה. החברה הינה בעלת שיקול דעת בלעדי בעניין מצב המוצר שהוחזר.
ב. המוצר הוחזר על-ידי המשתמש תוך 14 יום ממועד קבלתו אל שירות הלקוחות של החברה כמפורט בסעיף 12 להלן או באחת מחנויות BAGIR כמפורט באתר (למעט חנויות הרשת בירכא, נצרת, ובחנות המפעל בקרית-גת), בצירוף כל מוצר נוסף שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה שבוטלה, ככל שהתקבל.
ג. המשתמש הציג חשבונית מס או אישור על ביצוע העסקה או הוכחה אחרת המעידים על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ומועד אספקת המוצר לידי המשתמש.
(להלן:”הודעה על ביטול עסקה”).
7.1.2. החזרת התמורה למשתמש עקב ביטול העסקה תבוצע על-ידי החברה בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על ביטול העסקה והשבת המוצר לחברה כאמור, בהחזר כספי או בשובר זיכוי בשווי החלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי הצרכן עבור המוצר או על דרך של החלפה במוצר חלופי שווה ערך, הכל לפי בחירת המשתמש, ובכפוף לתנאים הבאים:
א. החזר כספי יהיה בשווי החלק ממחיר העסקה ששולם בפועל על-ידי הצרכן עבור המוצר שהוחזר, בניכוי דמי המשלוח ככל שנגבו עבור המוצר. במידה ולא נגבו מן הלקוח דמי משלוח הוא יחוייב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. ההחזר הכספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.
ב. שובר זיכוי יהיה בשווי החלק ממחיר העסקה ששולם בפועל על-ידי הצרכן עבור המוצר שהוחזר, בניכוי דמי המשלוח ככל שנגבו עבור המוצר. במידה שהחזרת המוצר תעשה באחת מחנויות רשת BAGIR כמפורט בסעיף 7.1.1 ב’ לעיל, אזי יונפק למשתמש ויימסר לידיו שובר הזיכוי באופן מיידי. שובר הזיכוי יהיה תקף למימוש בחנויות BAGIR כמפורט באתר כאמור (למעט בחנות המפעל בקרית-גת) למשך 24 חודשים מיום מסירתו למשתמש.
ג. החלפת המוצר במוצר חלופי שווה ערך לשווי החלק ממחיר העסקה ששולם בפועל על-ידי הצרכן עבור המוצר שהוחזר בניכוי דמי המשלוח ככל שנגבו עבור המוצר. החלפת המוצר כאמור, אפשרית רק כאשר החזרת המוצר מתבצעת באחת מחנויות רשת BAGIR כמפורט באתר (למעט חנויות הרשת בירכא, נצרת, ובחנות המפעל בקרית-גת).
7.1.3. מובהר כי, משתמש אינו זכאי לבטל עסקה בתנאים המפורטים בסעיף זה, ברכישת מוצרי הלבשה תחתונה, בגדי-ים ו/או מוצר שצוין עליו שהוא מסוג ב’ או מעודפי-יבוא/יצוא .
7.1.4. האמור בסעיף זה חל כאשר לא קיימת זכות ביטול על פי חוק, ושלא עקב פגם ו/או אי התאמה במוצר.
7.2. ביטול העסקה לפני קבלת המוצר בידי המשתמש –
רק במקרה של ביטול העסקה בתוך שעה אחת מרגע ביצוע ההזמנה באתר ולפני משלוח המוצר למשתמש, המשתמש יהיה זכאי לקבלת החזר כספי מלא בגין העסקה, לרבות בגין דמי משלוח, ככל שנגבו עבור המוצר.
7.3. ביטול העסקה לאחר קבלת המוצרים בידי המשתמש כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה ו/או עקב אי אספקת המוצר במועד–
על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו.
בכל מקרה שלדעת המשתמש יש פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שהם מופיעים באתר, עליו להודיע על כך לחברה, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-3 ימי עסקים ממועד אספקת המוצר, על-ידי פנייה למחלקת שירות הלקוחות של החברה (בכתובת הדואר אלקטרוני– [email protected] או בפקס: 08-6528004 או בטלפון: 073-7970579) או באחת מחנויות BAGIR (למעט חנויות הרשת בירכא, נצרת, ובחנות המפעל בקרית-גת). המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר שרכש, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:
א. המוצר לא נפגם (מעבר לאי ההתאמה או הפגם הנטענים), ולא נעשה בו כל שימוש, ולא הוסרו ממנו תווית המחיר ו/או אביזרים נלווים (לרבות כפתורים, חרוזים, תכשיטים וכיו”ב). כמו כן, במידה והמוצר נרכש עם אריזה, יש להחזיר את האריזה המקורית, גם אם נפתחה. החברה הינה בעלת שיקול דעת בלעדי בעניין מצב המוצר שהוחזר.
ב. המשתמש העמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר (במקרה שהמוצר נמסר ללקוח באחת מחנויות BAGIR – המשתמש יחזירו לאחת החנויות כמפורט באתר או במקרה שהמוצר נמסר בכתובת המשתמש – המשתמש יפנה לשירות הלקוחות של החברה כמפורט בסעיף 12 להלן לצורך תיאום איסוף של המוצר חזרה לחברה על-ידי החברה ועל חשבונה), בצירוף כל מוצר נוסף שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה שבוטלה, ככל שהתקבל.
ג. המשתמש הציג חשבונית מס או אישור על ביצוע העסקה או הוכחה אחרת המעידים על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ומועד אספקת המוצר לידי המשתמש.
(להלן:”הודעה על ביטול עסקה בשל פגם”).
עם קבלת המוצר וכן ההודעה על ביטול העסקה בשל פגם, החברה תבדוק, בהקדם האפשרי, את תלונת המשתמש, וככל שיתברר כי יש פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שהם מופיעים באתר ו/או במקרה של אי אספקת המוצר במועד שנקבע, המשתמש יהיה זכאי תוך 14 יום מיום מסירת ההודעה על ביטול העסקה, ועל-פי בחירתו, לקבלת מוצר חלופי או זיכוי כספי או שובר זיכוי בשווי החלק ממחיר העסקה ששולם בפועל על-ידי המשתמש עבור המוצר שהוחזר, לרבות דמי המשלוח ככל שנגבו עבור המוצר וללא חיוב בדמי ביטול.

על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. לאחר סיום עסקת הרכישה התברר לחברה כי המוצר אזל מהמלאי.
ב. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
ג. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
ד. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
ה. המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין, במישרין או בעקיפין;
ו. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהוא.
ז. בכל מקרה שלדעת החברה, בכוונת המשתמש למכור את המוצרים, שנרכשו על ידו באמצעות האתר, לצד ג’ כלשהוא. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג’ כלשהוא.
ח. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 14 יום.
ט. בכל מקרה אשר בו אין באפשרות החברה, מחמת “כוח עליון” כהגדרתו לעיל, לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וזאת ולרבות עקב תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים, תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור לא תהא החברה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

9.1. החברה אחראית לאיכות של כל מוצר אשר נמכר באתר, החל ממועד אספקת המוצר ולמשך תקופה של 6 חודשים, למעט גרביים, הלבשה תחתונה וחפתים. לנעלים תינתן אחריות של חודשיים (2 חודשים) ממועד אספקת המוצר (להלן: “תקופות האחריות”).
9.2. החברה מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר שנמכר באתר, הנובע מכשל או פגם בתהליכי ייצור המוצר ו/או הנובע מפגם בחומרים מהם עשוי המוצר, שאינם נובעים מבלאי טבעי, וזאת ללא תמורה, והכל במשך תקופות האחריות המפורטות לעיל, בתנאי שהמוצר נמסר על-ידי המשתמש לבדיקת החברה כשהוא נקי וכן בצירוף חשבונית מס או הוכחה אחרת המעידים על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ומועד אספקת המוצר לידי המשתמש.
9.3. המשתמש הציג חשבונית מס או אישור על ביצוע העסקה או הוכחה אחרת המעידים על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ומועד אספקת המוצר לידי המשתמש.
9.4. אחריות החברה אינה חלה במקרים הבאים:
א. הפגם במוצר נגרם על-ידי חפץ חד או זר ו/או על-ידי שפשוף ו/או נעשה שימוש בלתי סביר במוצר.
ב. הפגם במוצר נגרם כתוצאה מטיפול שלא בהתאם להוראות המפורטות בתווית המוצר.
ג. מוצר שתקופת האחריות שלו כנקוב לעיל, חלפה.
ד. בסריגים – אין אחריות על כדוריות (פילינג).
ה. אין אחריות על רוכסנים, נפילת אבנים /פייטים/ חרוזים/ ניטים המשובצים/ מודבקים באביזרים ואקססוריז.
ו. בנעלים – אין אחריות על שפשופים וקילופים בעור, הנובעים מבלאי ושחיקה עקב שימוש.
9.5. בכל מקרה שלדעת המשתמש יש פגם במוצר, עליו לפנות לאחת מחנויות רשת BAGIR בהתאם לרשימה המפורטת באתר או למחלקת שירות הלקוחות של החברה (בכתובת הדואר האלקטרוני – [email protected] או בפקס: 08-6528004 או בטלפון: 073-7970579) בצירוף חשבונית קניה או הוכחת קניה אחרת. החברה מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופת ובמסגרת האחריות כאמור, במידת הצורך, תוך 30 ימים ממועד מסירתו באחת מחנויות BAGIR. במידה שיימצא כי אכן יש פגם במוצר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את המוצר הפגום או להחליפו לפי שיקול דעתה. במידה שהדגם של המוצר שנתגלה כפגום אינו מצוי במלאי של החברה, החברה תחליף את המוצר הפגום במוצר דומה בערך שווה לפי בחירת המשתמש, מתוך המגוון המצוי בחנויות החברה.

10.1. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, כתובת, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה – מאגר מידע אשר החברה הגישה בקשה לרישומו אצל רשם מאגרי המידע באמצעות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.
10.2. החברה משתמשת בתוכנת הגנה ‘חומת אש’ המיועדת למניעת רוב הפריצות המקובלות בתחום המחשוב וכוללת מספר רב של חסימות מפני חדירה למערכת המחשוב ולשרתי החברה, זאת על מנת להבטיח שהנתונים אשר יוזנו למערכת על-ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.
10.3. אתר BAGIR משתמש בשירות התשלומים של חברת PayPal הפועל באמצעות אתר מאובטח המבצע אונליין סליקה של כרטיסי האשראי עבור החברה תוך הגנה על סודיות פרטי אמצעי התשלום שהוזנו על-ידי המשתמש באתר. חברת PayPal הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום סליקת כרטיסי אשראי ואבטחת מידע ועומדת בסטנדרטים בינלאומיים בתחום אבטחת מידע.
10.4. החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר החברה על-ידי המשתמש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה (כגון לחברת הסליקה וחברות האשראי). החברה תעשה שימוש בכתובת הדואר אלקטרוני שנמסרה על-ידי המשתמש ו/או בפרטים הנוספים שנמסרו על ידו, לצורך משלוח דואר אלקטרוני חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש ולא למטרה אחרת ו/או לכל צד ג’ אחר.
10.5. החברה אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר החברה, אלא לצורך ביצוע תשלום בגין רכישה באתר על-ידי המשתמש, ואינה מעבירה אותם לכל צד ג’ כלשהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה כאמור.
יובהר ויודגש, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, מאחר שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת ישירות באמצעות גורם חיצוני (PayPal). עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב שברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. על כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או PayPal ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר החברה, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
10.6. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר המשתמש גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר החברה, כך שהחברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אישית אל המשתמש ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.
10.7. דואר שיווקי ישלח למשתמש בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת בכתב, בהתאם להוראות החוק.
10.8. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לחשוף ולהעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

11.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, פטנטים, דגמים, שיטות וסודות מסחריים, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר כולל תקנון האתר הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, גם על התכנים ובסיסי הנתונים באתר (לרבות, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם ותמונותיהם), על עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט הקשור בהפעלת האתר, וכן בכל מידע אחר המוצג באתר על-ידי החברה ו/או מטעמה – כל אלה יוגדרו להלן: “הזכויות המוגנות”.
סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם החברה, הלוגו, מודעות הפרסומת של החברה, שם המתחם של האתר (Domain name), אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, עריכתם והצגתם – כולם מהווים אף הם את הזכויות המוגנות לעיל, והינם רכושה של החברה בלבד.
11.2. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בכל דרך שהיא, להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, למכור או להשכיר ו/או ליצור מאגר של הזכויות המוגנות ו/או לתרגם מידע כלשהוא מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, צילומים, טקסטים, עיצוב וכיוצ”ב) כולם או חלקם, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף עם צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, אינטרנט או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה, ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, ככל שתינתן.
11.3. ככל שנעשה באתר שימוש ו/או פרסום של סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) של חברות אחרות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות, ואין להשתמש בהם ללא קבלת הסכמתן.
11.4. בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכנים על-ידי המשמשים באתר, יש בכך משום אישור, כי כלל הזכויות בתכנים הנ”ל מצויות בבעלות המשתמש שהעלה/ פרסם/ מסר אותם. ככל שמשתמש אינו היוצר ו/או בעל הזכויות בתכנים אותם העלה/ פרסם/ מסר לאתר, הרי שיש בהעלאת/ פרסום/ מסירת התכנים לאתר משום אישור מצדו, כי הוא אוחז בהרשאה כדין – מאת בעל הזכויות בתוכן הנ”ל – לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות (בכל מקום בתקנון זה בו מצוין העלאת/ פרסום/ מסירת תכני משתמשים לאתר, הכוונה היא גם, בין היתר, למשלוח תכנים באמצעות הודעה/ הודעת דואר אלקטרוני באמצעות האתר אל החברה). מובהר, כי במקרה דנא לא תישא החברה בכל אחריות לנזקים שיגרמו (אם יגרמו) כתוצאה מהפרת זכויות כתוצאה מהעלאת/ פרסום/ מסירת תכני גולשים, והמשתמש שהעלה/ פרסם/ מסר את התכנים האמורים, ישפה את החברה בגין כל הוצאה לה היא תידרש בגינם.
11.5. בעצם העלאת/ פרסום/ מסירת תכני הגולשים באתר מקנה המשתמש לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לבצע בפומבי, לשדר, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת בתכני המשתמשים כאמור, וכן להעניק רישיונות משנה לעניין כל הפעולות המנויות לעיל, באמצעות תקנון זה או בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הן במסגרת האתר והן בכל מדיה אותה תראה היא לנכון.
11.6. החברה תהא רשאית להשתמש בכל דרך שהיא – לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, ובכלל זה פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות יוצרים – ברעיונות, בביקורות או בשאר הביטויים המקופלים בתכני המשתמשים, בין אם פורסמו ובין אם לאו, ותהיה רשאית לאפשר שימוש כאמור לאחרים, ללא מתן תמורה כלשהי (לרבות, מתן מיזכה (“Credit”), תמלוגים או טובות הנאה אחרות).
11.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ליתן מזכים ו/או להעניק תשורות למשתמשים באתר, שהעלו תכנים כאמור, וזאת מבלי שיהא בדבר כדי להטיל עליה איזה חיוב או אחריות.
11.8. בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר, כי כל משתמשי האתר מוותרים בזה על כל זכות שיש להם בתכני המשתמשים המועלים על ידם לאתר, לרבות לעניין הזכות למיזכה (Credit), וכן מוותרים על כל טענה כנגד כל שימוש שתעשה החברה בתכנים אלה.
11.9. כל חשש ו/או סברה להפרת זכויות יוצרים (ו/או זכויות אחרות) באתר יש להעלות בפני החברה באופן מיידי בכתב. צעדים שיינקטו על-ידי החברה, וככל שינקטו, בהסתמך על מידע כאמור שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

לפרטים ובירורים באשר להזמנות, מוצרים ו/או אספקתם ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני – [email protected] או לחילופין בטלפון 073-7970579, בימים א’-ה’ בשעות 10:00-16:00.
כתובת שירות הלקוחות של החברה: שד’ ישראל פולק 44, ת.ד. 392, קרית-גת 82103.
שירות הלקוחות ייעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פניה אליו בתוך 3 ימי עסקים.

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט בכלל העניינים הנוגעים לתקנון זה, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או הנובעים ממנו ו/או מהשימוש באתר, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, עפ”י סמכותם העניינית – ולאלו בלבד, ולא לבתי משפט אחרים.